Referat fra generalforsamlingen den 7. marts 2019. 

 

 1. Valg af dirigent 
  Eddy Maarup blev valgt

 

 1. Formandens beretning.
  Formanden aflagde en fyldestgørende beretning. Der var dog kommentarer fra deltagere, der mente at han havde glemt onsdagsklubben og præmiewhist i beretningen.  Beretningen blev godkendt

 

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  Kasseren forelagde regnskabet, og der blev spurgt ind til nogle få deltaljerede oplysninger. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

 

 1. Indkomne forslag
  Der var forslag fra bestyrelsen til ændring af §7 i vedtægterne, så ”generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndig, afholdes hvert år inden udgangen af februar måned”, ændres til ”Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal”. Vedtægtsændringen blev godkendt. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at der ligeledes i §7 står anført, ”at indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering i dag- og ugeblade”. Denne formulering fik bestyrelsen til opgave efterfølgende at få omformuleret, så det passer med nutiden. Eks. vis via mail, opslag i byen og lignende.

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent
  kontingent fortsætter uændret for alle medlemmer. 

 

 1. Valg til bestyrelsen:
  a. Kasserer Lone Sudergaard blev genvalgt
  b. Medlem Martin Dunker blev genvalgt
  c. Medlem Karl Peter Thomsen blev genvalgt
  d. Kim Toft er trådt ud i utide, og han blev erstattet af suppleant Kim Frederiksen.

 

 

 1. Valg af suppleanter
  Hans Chr. Jensen blev valgt som suppleant

 

 1. Valg af Revisor
  Knud Peer Andersen og Hardy Jensen blev genvalgt

 

 

 1. Valg af revisorsuppleant
  Kurt Elbo blev genvalgt
 2. Eventuelt
  Lene Bertram donerede på vegne af Tusindfryd i Jerslev, 5.000 kr. til tilskud til køb af kikkert til udkigstårnet. 
  Der var  ønske om at få en ny kaffemaskine
  Ønske om rengøring af klubhuset, det sørger krolferne for her i foråret
  Der er søgt om tilskud til asfalt til P-plads og penge til kikkert. De midler, der allerede er modtaget er ikke nok til at dække udgifterne. Og lykkes det ikke at skaffe flere penge, bliver man nødt til at tilbagebetale pengene.
  Der var ønske om et nyt hjertestarterkursus. Ligeledes blev der efterspurgt om vi har en ”hjerteløber”. Det har vi ikke, men det kan måske komme på tale. 
  Den 26. marts er der foredrag af Rita Knudsen vedrørende demens. Afholdes på kroen.
  Den 4. maj kl. 11.00 er der indvielse af æblemarken. Her kommer borgmesteren og klipper snoren.
Ultimate Web