Vedtægter for Hallund Hollensted Borger- & Idrætsforening

 

§ 1

Foreningens navn er Hallund Hollensted Borger- & Idrætsforening og har hjemsted på formandens adresse. Foreningen er stiftet den 28. februar 2013.

 

§ 2

Foreningens formål er at fremme foreningslivet i og omkring Hallund og Hollensted gennem sportslige, sociale og kulturelle aktiviteter, at virke som formidler mellem offentlige instanser, samt at støtte og bevare Klubhuset i Hallund.
 

§ 3

Der optages såvel husstands- som enkelt medlemmer.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når pågældende skader foreningens trivsel og omdømme.
Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4

Foreningens bestyrelse består af

            Formand

Kasserer

Fem (6) bestyrelsesmedlemmer

Formanden vælges på lige år og kasserer på ulige år.

Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsens rækker.

Der vælges tre (to) bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Herudover vælges der 2 suppleanter for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Valgbar er ethvert medlem af foreningen.

 

§ 5

Bestyrelsen kan under ingen omstændigheder stifte lån eller påføre foreningen gæld mod pant i foreningens ejendom (sportsplads, klubhus og materiale). Alle spørgsmål om lån mod pant i ejendom, afgøres af generalforsamlingen. Ved eventuel afstemning desangående har ethvert medlem, som er fyldt 18 år, stemmeret.

 

§ 6

Foreningens regnskabs- og virkeår er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling, være revideret af to blandt medlemmerne, uden for bestyrelsen valgte revisorer.

Revisorerne og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

 

§ 7

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgang af februar måned. Indkaldelse sker skriftligt/annoncering i dag- og ugeblade samt på hjemmesiden med mindst 8 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, max. 2 stemmer pr. husstand.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves der til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger, protokollen underskrives af formanden og dirigenten.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af medlemmerne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. Indvarsling sker i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 9

Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum ved 2/3 stemmeflertal af fremmødte stemmeberettigede. Ved opløsning skal Foreningens midler henstå i Brønderslev Idrætssamvirke i 5 år og evt. overdrages til en ny klub. Hvis ikke der opstår nogen ny klub i 5 års perioden, skal midlerne indgå i et fond, administreret af Brønderslev Idrætssamvirke.

 

-oo00oo-

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på

generalforsamlingen den 27. februar 2014

 

 

Ultimate Web